Kredyty CHF, EUR, USD
Kredyty CHF, EUR, USD

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące umów kredytów bankowych udzielonych w walucie obcej, bądź indeksowanych do CHF, EUR i USD. 

Rozpoczęcie współpracy: 

W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie nam skanów następujących dokumentów:
  • umowa o kredyt hipoteczny/kredyt konsumencki;
  • regulamin - jeżeli był załączony do umowy;
  • aneksy do umowy (wszystkie aneksy, np. zwiększające kredyt, zmieniające walutę spłat, odraczające spłaty itd.);
oraz sporządzone przez bank, aktualne:
  • zestawienie obrazujące daty płatności każdej z rat oraz oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty;
  • zestawienie kwot pobranych przez bank (wyrażone w walucie obcej);
  • informacja o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej transzy.
Zbiór ww. dokumentów prosimy przesłać na adres info@pomocprawna24.pl. Po otrzymaniu skanów przeprowadzimy bezpłatnie analizę dokumentacji. Bezpłatna analiza dotyczyć będzie między innymi wystąpienia tzw. przesłanek abuzywności w konkretnej umowie kredytowej, przedawnienia roszczeń oraz innych kwestii istotnych z punktu widzenia ewentualnego powództwa przeciwko bankowi.

Do najczęściej występujących klauzul abuzywnych w umowach kredytowych zaliczamy:

  1. Klauzula indeksująca kwotę udzielonego kredytu do kursu waluty obcej (najczęściej CHF, ale zasada dotyczy generalnie każdej waluty obcej).
  2. Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
  3. Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu.
Wystąpienie w umowie kredytowej co najmniej jednej z ww. klauzul uzasadnia skierowanie przeciwko bankowi roszczenia o zapłatę. W razie pozytywnej weryfikacji pod kątem wystąpienia z roszczeniem przeciwko bankowi, Kancelaria przedstawi ofertę. Po zaakceptowaniu oferty, Kancelaria przygotuje projekt umowy dotyczącej obsługi prawnej. Niezwłocznie po zawarciu umowy Kancelaria podejmie działanie celem realizacji roszczenia.

UWAGA

Klauzule abuzywne występowały nie tylko w umowach kredytu na zakup nieruchomości, zabezpieczonych hipoteką, ale również w umowach kredytu konsumenckiego, udzielonego np. na zakup samochodu.

© PomocPrawna24.pl. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony www słupsk