Kredyty CHF, EUR, USD Kredyty indeksowane
i denominowane (CHF, EUR, USD)
Prowadzimy sprawy dotyczące
umów kredytów bankowych
udzielonych w walucie obcej,
bądź indeksowanych
do CHF, EUR i USD. więcej

Najnowszy wpis na blogu

Nordea – czy warto skarżyć wpisy hipoteki na rzecz PKO BP?


Jeśli jesteś klientem, który nie płaci i z różnych względów nie będzie płacił to tak.

Jeśli zależy Tobie na jak najszybszym rozwiązaniu swojego problemu „frankowego” to NIE WARTO.I. Skąd w ogóle pytanie?


Wynika to z prostego faktu, iż w dacie w której kredytobiorcy Nordea podpisywali umowy, aby doszło do skutecznego przeniesienia wierzytelności hipotecznej niezbędna była:
a. zgoda właściciela nieruchomości na zmianę w zakresie wierzyciela hipotecznego,
b. dokonanie wpisu w księdze wieczystej co do zmiany wierzyciela hipotecznego.

Poza tym stan faktyczny wyglądał tak:
1. W dniu w dniu 31 października 2014 r. PKO BP SA połączyło się w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 ksh z Nordea Bank Polska SA,
2. Jednak jeszcze przed połączeniem Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie, która działa w Polsce pod firmą Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce zawarła umowę cesji wierzytelności przysługujących Nordea Bank Polska SA z tytułu zawarcia umów kredytów z konsumentami na zabezpieczenie przysługującej Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce wierzytelności wynikającej z wielowalutowej Umowy kredytu z dnia 01.04.2014 r. zawartej pomiędzy nim, a PKO BP SA (Nordea z Sztokholmu dała kredyt PKO BP i dostała jako zabezpieczenie wierzytelności kredytów Nordea Polska)
3. W 2018 r. następnie Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce przelała zwrotnie ww. wierzytelność na PKO BP SA jako następcę prawnego Nordea Bank Polska SA.
4. Od 2014 r. PKO BP bierze kasę za kredyty Nordea pomimo, iż z punktu widzenia formalnego az do połowy 2018 r. wierzycielem była Nordea w Sztokholmie). Ale ale : oczywiście nie wiemy co jest w umowie cesji i jak odpisuje w reklamacjach PKO BP było wówczas administratorem tych umów a więc w sposób oficjalny podawało się jako uprawniony do pobierania rat, a jakoś Nordea AB nie ścigała żadnego kredytobiorcy o płatności.


II. Kiedy wierzyciel z umowy kredytu hipotecznego staje się pełnoprawnym wierzycielem i ma prawo do pobierania kasy na spłatę kredytu?

Z momentem wpisu do hipoteki (art. 79 ust. 1 ukwih).

Poniżej art. 79 ukwih w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. i obecnie:

2011.02.20

o
 Dz.U.2009.131.1075 art. 1
Art. 79.
1. 35 Wierzytelność zabezpieczona hipoteką nie może być przeniesiona bez hipoteki, chyba że ustawa stanowi inaczej.
W razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę przechodzi także hipoteka, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do przelewu wierzytelności hipotecznej niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.
2. Hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza.


III. Teraz pytania do klienta nie-windykacyjnego:

1. Skarżysz wpis na rzecz PKO BP i co robisz? Przestajesz płacić PKO BP? Zaczniesz płacić Nordea AB? Ale zaraz wpiszą Cię do BIK, zaczną nachodzić windykatorzy….. Przecież dopóki nie będziesz miał sądowego potwierdzenia że Twoja umowa jest nieważna lub co najmniej zawiera abuzywne klauzule przeliczeniowe to nie unikniesz takich działań.
2. W końcu wygrywasz: sąd wieczystoksięgowy nie wpisuje PKO BP do hipoteki. I co dalej? Pozywasz Nordea AB o zwrot rat i PKO BP? No przecież już na pewno płaciłeś PKO BP. To Ty musisz udowodnić, że masz rację….a fajnie jeśli uda się Tobie uzyskać potwierdzenie, że umowa jest nieważna. A jeśli sąd uzna nadpłatę to wyliczanie kogo za co pozywać będzie wymagało niezłych wyliczeń.
3. Komu dalej płacisz?> nikomu? Przecież zaraz będzie w BIK, bank Ciebie pozwie…

IV. Jeśli nie zaskarżysz wpisu to nadal oczywiste jest, iż nie wyraziłeś zgody na zmianę wierzyciela hipotecznego zgodnie z treścią art. 95 ust. 5 prawa bankowego w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przez Ciebie podpisu na umowie i oświadczeniach o ustanowieniu hipoteki.
Ale:
1. Nie wiesz jak podejdą sądy do owej nowelizacji i czy potwierdzą jej niekonstytucyjność,
2. płacisz na rzecz wierzyciela hipotecznego uprawnionego zgodnej z treścią księgi.

Serio chcesz sobie robić taki bałagan prawny? Wystarczy, że już PKO BP sobie zrobiło😊))
Przecież chcesz mieć ten „kredyt” w końcu z głowy….

V. Hipoteki Nordea

W jakiej walucie Nordea ma hipoteki? No w umowie piszą, że to kredyt denominowany….

I tu kolejne zaskoczenie: Nordea nie ma hipoteki jak typowy kredyt denominowany bo ma hipotekę w walucie PLN.


Ktoś mógłby powiedzieć, że taka sytuacja jest zgodna z prawem, ale: jak czytamy w wyroku SN z dnia 29 kwietnia 2015 V CSK 445/14: „Jeżeli podstawą wpisu hipoteki oznaczonej w walucie obcej jest umowa kredytu wyrażonego także w tej walucie, natomiast spłatę kredytu ustalono w walucie polskiej, to dłużnik hipoteczny, nie będący dłużnikiem osobistym, obowiązany jest spłacić swoje zobowiązanie rzeczowe także w walucie polskiej.”
Ww. wyrok dotyczył określenia waluty hipoteki przy kredycie denominowanym. Proszę zwrócić uwagę na słowo: „Wyrażonego także w tej walucie”.
Wszystkie inne banki mające kredyty denominowane wpisują je w walucie CHF.
I tu otwiera się sytuacja do skierowania żądania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w oparciu o art. 10 ukwih.

VI. Czy umowa Nordea to kredyt denominowany?

I tu zaskoczenie: moim zdaniem Nordea to kredyt indeksowany.
Jest kilku świetnych prawników frankowych, którzy uważają inaczej, ale to jest moje zdanie.
Natomiast jeśli nie mam racji i udałoby się potwierdzić prawomocnie w sądzie, że to kredyt denominowany to mamy hipotekę do wykreślenia.
Oczywiście bardzo chętnie uznam wówczas, że się pomyliłam i jestem też w stanie napisać pozew wykazujący że to kredyt denominowany. Ciekawe co na to PKO BP?
To, że uważam umowy Nordea za kredyty indeksowany nie wynika jednak z tego faktu, że wpis hipoteki jest w PLN, ale z bardzo specyficznej konstrukcji owej umowy.
Jeśli zaś uda nam się w sądzie potwierdzić, że Nordea to kredyt denominowany to mamy niezgodność waluty hipoteki z walutą długu.
W chwili obecnej prowadzę jedną sprawę o wykreślenie hipoteki z powodu niezgodności waluty – sprawa dotyczy Eurobanku.

VII. Czy nowelizacja art. 95 ust. 5 prawa bankowego to Lex PKO BP?

Podoba mi się ta nazwa, jednak myślę że PKO BP w ogóle nie identyfikuje tego jako większe ryzyko prawne (klienci ex Nordea z reguły płacą, bo nie był to bank typu Getin a jednak o wiele poważniejsza struktura).
To nowelizacja dla funduszy sekurytyzacyjnych. Przykładowo ostatnio Sandander sprzedał znaczną część kredytów po byłym Kredyt Banku, nie tylko frankowych i tutaj oczywiście wpisy skarżymy.
Czy ta zmiana jest niekonstytucyjna: no oczywiście. Prawo nie działa wstecz, ale nie takie rzeczy już w sądach widzieliśmy. Bte tez przez lata było konstytucyjne….
Jak wygląda zmiana:
Art. 95.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.
4. Do ustanowienia hipoteki, o której mowa w ust. 3, jest wymagane złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. 7Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność hipoteczną.
6. 8 Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej.


Ps. Wskazany artykuł odzwierciedla osobiste poglądy autorki.

Katarzyna Pytel
Radca prawny

Nordea – czy warto skarżyć wpisy hipoteki na rzecz PKO BP?


Jeśli jesteś klientem, który nie płaci i z różnych względów nie będzie płacił to tak.

Jeśli zależy Tobie na jak najszybszym rozwiązaniu swojego problemu „frankowego” to NIE WARTO.I. Skąd w ogóle pytanie?


Wynika to z prostego faktu, iż w dacie w której kredytobiorcy Nordea podpisywali umowy, aby doszło do skutecznego przeniesienia wierzytelności hipotecznej niezbędna była:
a. zgoda właściciela nieruchomości na zmianę w zakresie wierzyciela hipotecznego,
b. dokonanie wpisu w księdze wieczystej co do zmiany wierzyciela hipotecznego.

Poza tym stan faktyczny wyglądał tak:
1. W dniu w dniu 31 października 2014 r. PKO BP SA połączyło się w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 ksh z Nordea Bank Polska SA,
2. Jednak jeszcze przed połączeniem Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie, która działa w Polsce pod firmą Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce zawarła umowę cesji wierzytelności przysługujących Nordea Bank Polska SA z tytułu zawarcia umów kredytów z konsumentami na zabezpieczenie przysługującej Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce wierzytelności wynikającej z wielowalutowej Umowy kredytu z dnia 01.04.2014 r. zawartej pomiędzy nim, a PKO BP SA (Nordea z Sztokholmu dała kredyt PKO BP i dostała jako zabezpieczenie wierzytelności kredytów Nordea Polska)
3. W 2018 r. następnie Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce przelała zwrotnie ww. wierzytelność na PKO BP SA jako następcę prawnego Nordea Bank Polska SA.
4. Od 2014 r. PKO BP bierze kasę za kredyty Nordea pomimo, iż z punktu widzenia formalnego az do połowy 2018 r. wierzycielem była Nordea w Sztokholmie). Ale ale : oczywiście nie wiemy co jest w umowie cesji i jak odpisuje w reklamacjach PKO BP było wówczas administratorem tych umów a więc w sposób oficjalny podawało się jako uprawniony do pobierania rat, a jakoś Nordea AB nie ścigała żadnego kredytobiorcy o płatności.


II. Kiedy wierzyciel z umowy kredytu hipotecznego staje się pełnoprawnym wierzycielem i ma prawo do pobierania kasy na spłatę kredytu?

Z momentem wpisu do hipoteki (art. 79 ust. 1 ukwih).

Poniżej art. 79 ukwih w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. i obecnie:

2011.02.20

o
 Dz.U.2009.131.1075 art. 1
Art. 79.
1. 35 Wierzytelność zabezpieczona hipoteką nie może być przeniesiona bez hipoteki, chyba że ustawa stanowi inaczej.
W razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę przechodzi także hipoteka, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do przelewu wierzytelności hipotecznej niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.
2. Hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza.


III. Teraz pytania do klienta nie-windykacyjnego:

1. Skarżysz wpis na rzecz PKO BP i co robisz? Przestajesz płacić PKO BP? Zaczniesz płacić Nordea AB? Ale zaraz wpiszą Cię do BIK, zaczną nachodzić windykatorzy….. Przecież dopóki nie będziesz miał sądowego potwierdzenia że Twoja umowa jest nieważna lub co najmniej zawiera abuzywne klauzule przeliczeniowe to nie unikniesz takich działań.
2. W końcu wygrywasz: sąd wieczystoksięgowy nie wpisuje PKO BP do hipoteki. I co dalej? Pozywasz Nordea AB o zwrot rat i PKO BP? No przecież już na pewno płaciłeś PKO BP. To Ty musisz udowodnić, że masz rację….a fajnie jeśli uda się Tobie uzyskać potwierdzenie, że umowa jest nieważna. A jeśli sąd uzna nadpłatę to wyliczanie kogo za co pozywać będzie wymagało niezłych wyliczeń.
3. Komu dalej płacisz?> nikomu? Przecież zaraz będzie w BIK, bank Ciebie pozwie…

IV. Jeśli nie zaskarżysz wpisu to nadal oczywiste jest, iż nie wyraziłeś zgody na zmianę wierzyciela hipotecznego zgodnie z treścią art. 95 ust. 5 prawa bankowego w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przez Ciebie podpisu na umowie i oświadczeniach o ustanowieniu hipoteki.
Ale:
1. Nie wiesz jak podejdą sądy do owej nowelizacji i czy potwierdzą jej niekonstytucyjność,
2. płacisz na rzecz wierzyciela hipotecznego uprawnionego zgodnej z treścią księgi.

Serio chcesz sobie robić taki bałagan prawny? Wystarczy, że już PKO BP sobie zrobiło😊))
Przecież chcesz mieć ten „kredyt” w końcu z głowy….

V. Hipoteki Nordea

W jakiej walucie Nordea ma hipoteki? No w umowie piszą, że to kredyt denominowany….

I tu kolejne zaskoczenie: Nordea nie ma hipoteki jak typowy kredyt denominowany bo ma hipotekę w walucie PLN.


Ktoś mógłby powiedzieć, że taka sytuacja jest zgodna z prawem, ale: jak czytamy w wyroku SN z dnia 29 kwietnia 2015 V CSK 445/14: „Jeżeli podstawą wpisu hipoteki oznaczonej w walucie obcej jest umowa kredytu wyrażonego także w tej walucie, natomiast spłatę kredytu ustalono w walucie polskiej, to dłużnik hipoteczny, nie będący dłużnikiem osobistym, obowiązany jest spłacić swoje zobowiązanie rzeczowe także w walucie polskiej.”
Ww. wyrok dotyczył określenia waluty hipoteki przy kredycie denominowanym. Proszę zwrócić uwagę na słowo: „Wyrażonego także w tej walucie”.
Wszystkie inne banki mające kredyty denominowane wpisują je w walucie CHF.
I tu otwiera się sytuacja do skierowania żądania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w oparciu o art. 10 ukwih.

VI. Czy umowa Nordea to kredyt denominowany?

I tu zaskoczenie: moim zdaniem Nordea to kredyt indeksowany.
Jest kilku świetnych prawników frankowych, którzy uważają inaczej, ale to jest moje zdanie.
Natomiast jeśli nie mam racji i udałoby się potwierdzić prawomocnie w sądzie, że to kredyt denominowany to mamy hipotekę do wykreślenia.
Oczywiście bardzo chętnie uznam wówczas, że się pomyliłam i jestem też w stanie napisać pozew wykazujący że to kredyt denominowany. Ciekawe co na to PKO BP?
To, że uważam umowy Nordea za kredyty indeksowany nie wynika jednak z tego faktu, że wpis hipoteki jest w PLN, ale z bardzo specyficznej konstrukcji owej umowy.
Jeśli zaś uda nam się w sądzie potwierdzić, że Nordea to kredyt denominowany to mamy niezgodność waluty hipoteki z walutą długu.
W chwili obecnej prowadzę jedną sprawę o wykreślenie hipoteki z powodu niezgodności waluty – sprawa dotyczy Eurobanku.

VII. Czy nowelizacja art. 95 ust. 5 prawa bankowego to Lex PKO BP?

Podoba mi się ta nazwa, jednak myślę że PKO BP w ogóle nie identyfikuje tego jako większe ryzyko prawne (klienci ex Nordea z reguły płacą, bo nie był to bank typu Getin a jednak o wiele poważniejsza struktura).
To nowelizacja dla funduszy sekurytyzacyjnych. Przykładowo ostatnio Sandander sprzedał znaczną część kredytów po byłym Kredyt Banku, nie tylko frankowych i tutaj oczywiście wpisy skarżymy.
Czy ta zmiana jest niekonstytucyjna: no oczywiście. Prawo nie działa wstecz, ale nie takie rzeczy już w sądach widzieliśmy. Bte tez przez lata było konstytucyjne….
Jak wygląda zmiana:
Art. 95.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.
4. Do ustanowienia hipoteki, o której mowa w ust. 3, jest wymagane złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. 7Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność hipoteczną.
6. 8 Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej.


Ps. Wskazany artykuł odzwierciedla osobiste poglądy autorki.

Katarzyna Pytel
Radca prawny

Powered by CuteNews

Pomoc prawna

Kancelaria powstała w celu świadczenia najwyższej jakości usług prawnych. Pracujemy wedle zasad, które wytyczają nam cele i sposób ich realizacji. Niezależnie od tego, czy Twoim miejscem zamieszkania jest Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Przemyśl, czy Wrocław, w praktyce działamy na terenie całej Polski, bo kontakt przez telefon i email w zupełności wystarcza do złożenia pozwu w imieniu Klienta.

© PomocPrawna24.pl. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony www słupsk